Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies voor het tonen van Vimeo video's. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Privacystatement

Roermond Bereikbaar helpt reizigers slimmer op weg. Samen met vele partners werken we aan minder files. Voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in Limburg. Roermond Bereikbaar maakt onderdeel uit van  de gemeente Roermond.

In dit privacystatement legt Roermond Bereikbaar uit hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat. Roermond Bereikbaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen.

Persoonsgegevens
Tijdens uw contact met Roermond Bereikbaar of bij deelname aan mobiliteitsprojecten, via het bezoek van onze website of via onze (telefonische) helpdesk, verwerken wij uw persoonsgegevens. Roermond Bereikbaar neemt bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht. Roermond Bereikbaar behandelt uw persoonsgegevens te allen tijde vertrouwelijk en ververwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.Roermond Bereikbaar kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, aanhef, titel of functie;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Gegevens betreffende het apparaat/device dat u gebruikt om onze website te bezoeken, waaronder een IP-adres;
 • Reisgegevens ingeval u deelneemt aan gedragsbeïnvloedingprojecten;
 • Kentekengegevens indien u wordt geregistreerd in het kader van een ANPR-meting;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Roermond Bereikbaar verstrekt of die wij verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna is vermeld.

Verwerkingsdoelen
Roermond Bereikbaar verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Communicatiedoeleinden, toezending van informatie;
 • Leveren van producten en diensten;
 • Het ontplooien en uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit;
 • Het realiseren van structureel ander reis- en werkgedrag bij verschillende reizigersgroepen, onder meer door gedragsbeïnvloedingprojecten;
 • De evaluatie en monitoring van de doelstellingen van Roermond Bereikbaar;
 • Deelname aan acties, enquêtes en prijsvragen;
 • Het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek en voor de bedrijfsvoering van Roermond Bereikbaar.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Roermond Bereikbaar verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Uw toestemming;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang.

In het merendeel van de gevallen verwerkt Roermond Bereikbaar uw persoonsgegevens op basis van de eerste- en tweede genoemde grondslag. Zonder verwerking van de hiervoor genoemde persoonsgegevens is het voor Roermond Bereikbaar niet mogelijk om haar activiteiten en/of dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 In het geval u aan Roermond Bereikbaar toestemming heeft verleend om voor bepaalde doeleinden uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Roermond Bereikbaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

Delen van persoonsgegevens
Roermond Bereikbaar verwerkt uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen met behulp van externe dienstverleners. Indien dit voorkomt sluit Roermond Bereikbaar met de externe dienstverlener een verwerkersovereenkomst op grond waarvan contractueel aan Roermond Bereikbaar wordt gegarandeerd dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht of zonder wettelijke grondslag verstrekt aan derden. Roermond Bereikbaar kan in bepaalde gevallen bij wet worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan houdt Roermond Bereikbaar zich uiteraard aan deze wettelijke verplichting en aan de eisen zoals die voortvloeien uit de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Roermond Bereikbaar verwijderd indien deze niet meer nodig zijn voor onze dienstverlening. Als u verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens, zal Roermond Bereikbaar uw gegevens in principe vernietigen. Als deze vernietiging consequenties heeft voor onze dienstverlening stellen wij u daarvan op de hoogte, alvorens tot vernietiging over te gaan.

Rechten onder de AVG
In het geval Roermond Bereikbaar dient te worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u Roermond Bereikbaar verzoeken om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien, te rectificeren, te wissen of een beroep op gegevensoverdraagbaarheid te doen. Tevens kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken of een verzoek indienen tot het beperken van de verwerking of het maken van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Roermond Bereikbaar.

Website
Roermond Bereikbaar doet haar uiterste best deze website actueel en juist te houden. Mocht u desondanks toch een onjuistheid waarnemen of hebt u suggesties ter verbetering van onze website, laat ons dat dan weten via info@roermondbereikbaar.nl. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.

Geen aansprakelijkheid
Hoewel Roermond Bereikbaar zich inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, staan wij niet in voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze website of websites waarnaar we doorverwijzen. Roermond Bereikbaar aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. 

Intellectuele eigendomsrechten 
Het is niet toegestaan de inhoud van deze website (inclusief teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken) te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Roermond Bereikbaar. De inhoud van deze website waarbij een of meer social sharing buttons door Roermond Bereikbaar zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze website voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Klikgedrag en cookies
Roermond Bereikbaar verzamelt via Google Analytics geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van bezoekers. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Dit doen we via cookies. Roermond Bereikbaar kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Roermond Bereikbaar haar dienstverlening steeds kan verbeteren. Een deel van uw IP-adres blijft voor ons anoniem, we kunnen de gegevens dus niet herleiden naar personen of persoonlijke gegevens. We delen onze websitestatistieken niet met Google. U kunt cookies zelf ook uitschakelen in uw browser.

Websites van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden.

Vragen?
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Laatst gewijzigd: 17 juli 2017

Samen houden we Roermond Bereikbaar.

Markt 31 - Postbus 900 - 6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl